கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் இரவு சப்பறம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் இரவு சப்பறம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் இரவு சப்பறம்.

323

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_11224035_1052938598112189_3369346885283286297_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12671853_1052929234779792_6484362822417501774_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957499_1052928934779822_8889648079230504732_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957543_1052928881446494_5763868402691101358_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957562_1052928474779868_2091581744153779783_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957616_1052930714779644_1504781630757966878_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957633_1052938454778870_6752940365646691196_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957661_1052937698112279_7951505197051703188_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12957663_1052930344779681_2005101901326619776_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961277_1052930784779637_6362183633472222941_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961293_1052934944779221_4711981404717324820_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961358_1052928638113185_1192262044666746818_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961365_1052937598112289_8235035585384558104_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961379_1052930448113004_7566376059275897095_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12961380_1052933271446055_4922981075938441080_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967259_1052930371446345_3234026026827888359_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967261_1052928454779870_5853084596795035198_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967284_1052936388112410_4587215598373985_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967313_1052929378113111_7267098106290952088_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967325_1052930751446307_7833982413925135871_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967353_1052936758112373_6259175033721004981_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967368_1052937941445588_2284288481883711981_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967374_1052930561446326_8754552338899463929_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967374_1052930804779635_5729937119279466382_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967412_1052936631445719_1773308006830109717_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967431_1052937408112308_8058194100176284908_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967437_1052928564779859_8189148993315881456_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967440_1052930678112981_1335807563979896474_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967935_1052930068113042_2062217502443810290_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12967966_1052930634779652_2481604733673764491_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12968026_1052928298113219_6655761370127387213_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12968054_1052937984778917_7361994524387318348_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12968154_1052930278113021_6979437948408338193_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12970886_1052931908112858_8998843299288241157_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12970924_1052929754779740_6268635666167842319_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12971028_1052929441446438_192804564083458489_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12971038_1052928631446519_7918969460510373508_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12971056_1052930144779701_6847936654743510414_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973024_1052937848112264_8898749174969173979_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973133_1052930401446342_5395286682527646091_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973188_1052928301446552_8058953727992396489_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973188_1052934004779315_4003036886974907566_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973234_1052929804779735_8331988694102567121_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973374_1052936481445734_7894634678776270805_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973376_1052929194779796_8045557582658229945_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973393_1052929164779799_118481950165406208_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973449_1052928581446524_8485490908202580861_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973473_1052937721445610_6064519166817639934_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973502_1052929868113062_1104636996262189634_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973546_1052937921445590_3919862847939204212_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973557_1052929268113122_1113091178154709312_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973557_1052930581446324_4333912384834842886_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12973577_1052930594779656_5814709231094073948_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12976838_1052929828113066_4757592319621795974_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12976862_1052928971446485_6855610058378780284_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12976933_1052928841446498_345769736958997843_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12976996_1052930608112988_5775036822184503102_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12977033_1052937761445606_6682293478348628957_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12977132_1052929341446448_7578805129244602180_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12977233_1052937301445652_8580853703760765391_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983203_1052932211446161_7405957102011515113_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983211_1052928888113160_6056070405399732260_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983212_1052929654779750_4537964491173593406_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983252_1052928984779817_2409436807214310491_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983291_1052930001446382_2586650336253771978_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983299_1052937834778932_8025072165342815600_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983398_1052929148113134_4604919380873826741_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983417_1052930534779662_2386243375874408610_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983436_1052929691446413_6327371068505129397_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983449_1052929518113097_4159736037794264923_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983453_1052928944779821_8942852380023698485_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983464_1052929044779811_3321332327564768148_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983801_1052936541445728_8610962869846714025_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983827_1052929218113127_7779580252337518049_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983883_1052937771445605_4814998197108431495_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983887_1052928738113175_2942349447738844985_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983909_1052930931446289_1595995510283514161_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12983980_1052930411446341_6136287291494860250_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12984031_1052929571446425_7010882184881584031_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12984046_1052935358112513_8336483285221877673_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12984051_1052930474779668_3434109102776212681_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12984057_1052928831446499_6943118268936678389_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998201_1052930018113047_5083248606043602564_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998221_1052936988112350_4238737216843550537_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998270_1052937521445630_3875406912599047370_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998274_1052938578112191_8861036857762488243_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998282_1052929298113119_7426561706594456576_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998284_1052929098113139_7092878014200918707_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998374_1052930248113024_4616651392259973968_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998398_1052929904779725_1958521146218952303_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_12998400_1052930101446372_7532888520945504225_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_13002432_1052928721446510_4895696658682315205_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/323/thumbs/thumbs_13002448_1052929084779807_2038186455199874366_o.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*