கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் மாலை வேட்டைத் திருவிழா.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் மாலை வேட்டைத் திருவிழா.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் மாலை வேட்டைத் திருவிழா.

322

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_11906812_1052922118113837_300021411949639906_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12419140_1052920394780676_7843884773817095523_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957425_1052920328114016_9106467221255254041_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957476_1052921911447191_8046940092657099274_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957476_1052921974780518_2626488707063926330_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957547_1052920361447346_3386947918046368789_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957547_1052921464780569_5701797265822579761_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957629_1052921801447202_9208758253598042519_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12957694_1052922878113761_7213647684631400736_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12961220_1052921844780531_3230358707775435158_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12961438_1052921088113940_4304557225488832113_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12967388_1052920208114028_2432246986496108605_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12967393_1052921338113915_5533894575230890453_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12967936_1052921554780560_7578422012000684544_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12967952_1052920744780641_4590388499776815193_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12968087_1052922178113831_5876971594570763433_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12968125_1052922988113750_8113679403781353289_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12968170_1052921654780550_3144952481433526296_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12970765_1052922734780442_2272879084046989541_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12970821_1052921528113896_370978858370880079_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12971053_1052920928113956_8423316934465454786_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12971053_1052922554780460_7840124707336699966_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12971074_1052921871447195_2826355530150979679_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973148_1052922824780433_1533408175426347455_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973199_1052920464780669_338491728290290374_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973248_1052922421447140_430493329424817891_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973316_1052923178113731_767447621074942004_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973363_1052921924780523_6951809838297460086_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973485_1052922758113773_9170757672900757702_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973491_1052923094780406_7242580122254510664_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973506_1052920314780684_1926406896348285507_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973537_1052920824780633_5539947785804630932_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973560_1052921431447239_6841900576465192605_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973576_1052920578113991_443631515608421677_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12973585_1052922901447092_5219055104736784357_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976728_1052921311447251_6015661349395059174_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976732_1052922374780478_6958148258112959825_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976901_1052922274780488_6776731381705520056_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976923_1052920671447315_8730478654431193963_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976928_1052922454780470_1246590996873563772_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976937_1052920801447302_8251155232678096601_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12976958_1052921494780566_4277144731666251388_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12977071_1052921408113908_22847620493148994_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12977110_1052922314780484_434309987619915875_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12977171_1052920974780618_9204566247946379597_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12977278_1052920908113958_7077980570576736288_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983211_1052922791447103_7829860838337394230_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983342_1052922011447181_7000629799066222454_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983388_1052923021447080_5863498826157163737_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983399_1052920711447311_3638753885797941128_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983408_1052920274780688_6653409485694180725_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983773_1052920411447341_1705406586148088193_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983835_1052921384780577_7810023320386623913_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983875_1052922341447148_6537273484588955953_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983897_1052921701447212_3150818388264425274_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12983934_1052920621447320_2846668533539748252_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12984015_1052922131447169_5099279658077976169_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12984025_1052921111447271_7462671005679768584_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12984025_1052922218113827_7147428623998495810_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12984029_1052921168113932_1766734183047314838_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12984056_1052920774780638_8376425620705951630_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12998205_1052922504780465_4696659882135057849_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12998312_1052920431447339_6315229616868070466_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12998318_1052920688113980_365236115875600017_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_12998381_1052921011447281_8651395331202691723_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_13002340_1052921961447186_1749749544183314355_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_13002363_1052921188113930_45393034839916514_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_13002461_1052922264780489_7969365032571708184_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/322/thumbs/thumbs_13002627_1052923124780403_1764909759371886997_o.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*