கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 8ம் நாள் பகல்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 8ம் நாள் பகல்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 8ம் நாள் பகல்.

318

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_11139377_1052178578188191_3831935486034029613_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12670892_1052180171521365_3709992990271067836_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12932913_1052181374854578_8512150990348626277_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12961460_1052180078188041_7909334047421728317_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12961602_1052181638187885_1883972838900862537_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12961608_1052179441521438_457770192417177580_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963368_1052180951521287_4266872539579693121_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963417_1052181054854610_2686649968524690439_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963536_1052179828188066_3699086842272664529_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963564_1052179028188146_117336459328987954_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963702_1052179544854761_2573961166821451183_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963896_1052181284854587_3649823589742677894_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12963907_1052179428188106_9073445584223476424_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12974421_1052180574854658_4118789835835724957_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12974484_1052181158187933_1681710397599810049_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12985503_1052180588187990_6536504730220140925_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12987187_1052181068187942_3990143263903756606_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12990922_1052181381521244_3159456422553159082_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12993353_1052180291521353_268442525452113162_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12993385_1052179671521415_3649646309827505791_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12993541_1052181464854569_3208097820592413486_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12993614_1052179538188095_4585792341462943504_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12993614_1052181181521264_5411733881459160910_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12998545_1052178671521515_913701160999397281_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12998582_1052180864854629_5911526419119184488_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_12998611_1052178674854848_3889734360045992939_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13000109_1052180988187950_9074492632335369769_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13000143_1052179291521453_2421953479347782819_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13000191_1052180141521368_285997047795288363_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13001027_1052179944854721_6315816076492093382_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13001193_1052181521521230_3890833276525163419_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13001198_1052180518187997_7138901592100923245_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13001245_1052181471521235_8718571223916868577_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13006492_1052180378188011_55694723236217509_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13006675_1052181721521210_6066241896855039926_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13006677_1052179144854801_2888736194385023674_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13006693_1052178914854824_6068649756654023474_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13006717_1052180258188023_2118021014557454717_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13007119_1052178814854834_3179254573554952235_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13010708_1052181674854548_3489206783789637663_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13012681_1052179031521479_7622004330649865185_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015132_1052180841521298_7713516570245852959_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015156_1052180481521334_8228069969825363045_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015203_1052180418188007_5941597530033558651_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015299_1052178581521524_3175544148884533677_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015395_1052181551521227_6980717349052693786_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015423_1052180734854642_7641300708015437138_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/318/thumbs/thumbs_13015548_1052178931521489_7358023911586442510_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*