கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 7ம் நாள் இரவு.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 7ம் நாள் இரவு.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 7ம் நாள் இரவு.

317

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_8365_1051475361591846_7430377546576368685_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12112520_1051474898258559_242242891016653864_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12321385_1051475534925162_8063523154740252820_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12592384_1051474424925273_7003230512922085312_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12718093_1051473654925350_4713711274209657104_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12938117_1051475691591813_6002888284725050592_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12938261_1051473591592023_7972940798608831793_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12938321_1051473838258665_3387742096461353556_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12938330_1051475201591862_5308823015844889259_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12961468_1051474361591946_5386614347638657152_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12961516_1051474034925312_1488711447217639729_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12961522_1051473864925329_4389368524947641337_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12961614_1051476144925101_883015518112127975_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12961626_1051475831591799_5500970484938519307_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963482_1051475964925119_9115060682294584996_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963535_1051475504925165_6758142043356342276_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963599_1051474378258611_5786594059993722183_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963650_1051473924925323_8508272119345711884_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963713_1051473568258692_6034494431168538139_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963783_1051476071591775_6519663758906075122_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963803_1051472998258749_2989562244166008488_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963838_1051473001592082_4947286906730766996_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963838_1051475591591823_7366739018618578109_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12963934_1051476031591779_4140248555823295294_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12974359_1051475221591860_7673655953399205024_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12974367_1051473984925317_5940285673998598840_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12974381_1051474528258596_1028588888831873190_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12974466_1051473274925388_679051209856051163_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12974473_1051474118258637_1740243394097319532_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12985424_1051475488258500_7586085903426987064_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12985510_1051473248258724_4639410521087933533_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12985636_1051476171591765_2968394630836013476_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12986990_1051473381592044_3827555264147657202_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12987095_1051475424925173_5136479731499275418_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12987127_1051473911591991_3434386723484019357_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12990934_1051474071591975_7621268255981774737_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12990969_1051473498258699_3008937537282207826_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12991100_1051474461591936_462867113144068704_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12993435_1051475714925144_4848525556867645656_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12993589_1051473414925374_6344096798581438456_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12993589_1051474804925235_3960329905243314268_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12993635_1051474148258634_845894650417869036_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994294_1051475924925123_2592522040627890840_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994333_1051475558258493_1000979666057239812_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994363_1051476294925086_8799340940915170670_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994390_1051473524925363_2952147397130933802_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994404_1051475888258460_4719115847830386932_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994432_1051473788258670_6195577366863380666_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12994523_1051474274925288_5668588851580904186_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12998467_1051473894925326_7416816703618250007_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12998522_1051476098258439_676154344682459273_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12998599_1051475781591804_641564657829330811_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12998680_1051473134925402_4553705102387529219_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_12998685_1051474298258619_6972299949835270249_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13000216_1051474881591894_3074097452730347521_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13000238_1051473341592048_3381787541833903212_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13000247_1051474564925259_5675180623298046846_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13000321_1051474834925232_1517351186441278440_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001035_1051475131591869_5202510693657613338_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001099_1051474101591972_5234677939969091592_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001148_1051473058258743_2809533077458354846_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001156_1051475378258511_4135734648385343177_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001169_1051475604925155_8960279654875917847_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001305_1051474198258629_726071614289604341_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13001306_1051473194925396_1494995464214015101_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13006504_1051474181591964_8454324123231053247_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13006566_1051473744925341_5622372543418049358_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13006695_1051475438258505_6278297514335753401_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13006728_1051474011591981_8599084144272344069_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13007136_1051474334925282_2112881181742455844_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13007209_1051475808258468_287891964741450504_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13007238_1051473114925404_3713970775237888522_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13007238_1051474408258608_5869427352204535786_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13007367_1051475944925121_4741896425705106250_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13010693_1051473301592052_4874154891436184148_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13010725_1051475634925152_2118069764793351207_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13010773_1051474631591919_6731809630216816786_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13010862_1051475274925188_721334045286409851_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13012681_1051475651591817_7872881570663740345_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13012812_1051475291591853_2543526376958199955_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13012813_1051473331592049_3957168130328673143_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13012831_1051473618258687_8656629165139195936_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/317/thumbs/thumbs_13012853_1051475768258472_8096920642127066389_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*